Terms & Conditions

תקנון החברה

אתר hspa.co.il הינו אתר אינטרנט המספק מידע על אחוזת הספא וכן מאפשר רכישת חבילות נופש או חבילות ספא. האתר הינו בבעלות אחוזת הספא 38 בע"מ כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם הנכנס לאתר (להלן: "הרוכש"), מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

אחוזת הספא 38 בע"מ ח.פ. 514283951 , מרחוב משה יתום 38, רחובות (להלן: "אחוזת הספא ") זכות יוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב של אחוזת הספא.
בנוסף, הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצגים באתר זה (באופן קולקטיבי "סימן מסחרי"), רשומים כזכות יוצרים של אחוזת הספא. אף חלק באתר זה אינו מרמז על אישור או זכות להשתמש בסימן מסחרי ללא אישור בכתב מאת אחוזת הספא. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באורח בלעדי לאחוזת הספא. אחוזת הספא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ

כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי קארד, דיינרס קלאב, אמריקאן אקספרס, ישראכרט ומסטרקרט. הרוכש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות. ההזמנה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא תתאפשר השלמת הזמנה באתר ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי מועברים להבטחת ההזמנה בלבד. חיוב הכרטיס יתבצע במלון. שימוש לא חוקי באתר זה או במידע המופיע באתר מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.
אחוזת הספא שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר רחובות בלבד

בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי הרכישה"). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר. אחוזת הספא לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים, באמצעות האתר. הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית.
נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

ביצוע הזמנה ייעשה על ידי הזנת המערכת בפרטי הרכישה

  1. ביצוע הזמנה באמצעות כרטיס אשראי.
    פרטי כרטיס האשראי המוזנים הם לשם הבטחת ההזמנה בלבד. בעת סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את הזמנתו. על הרוכש להדפיס הודעה זו להביאה למלון ולהציגה בקבלה. אישור ההזמנה בצורה זאת הוא אוטומטי, חיוב כרטיס האשראי בפועל, יבוצע עם ההגעה למלון.
  2. "למען הסר ספק, בעת ביצוע ההזמנה באחוזת הספא , אתה נותן את הסכמתך לקבלת דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי דואר בעלי אופי מסחרי/פרסומי, וזאת בכל דרך התקשרות שנמסרה על ידך. בנוסף, אתה רשאי, בכל זמן, להודיע לאחוזת הספא כי אינך מעוניין לקבל כל דואר אלקטרוני, ע"י שליחת הודעה ל: info@hspa.co.il

רוכש אשר הצהיר על חברותו במועדון הלקוחות של אחוזת הספא : " יזכה להטבה , המוענקת לחברים במועדון, בעת הזנת פרטי הרכישה. הרוכש מחוייב להציג בעת הגעתו למלון את כרטיס ההטבה בפני פקיד הקבלה כאסמכתא לזכאות להנחה אותה קיבל בעת ביצוע ההזמנה. היה ולא היה ברשות הרוכש כרטיס ההטבה כנ"ל בעת ההגעה למלון, תבוטל הנחתו והוא יחוייב בתשלום מחיר מלא על פי המחירון התקף באותה עת.

ביטול הזמנה יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו, לאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שקיבל אישור מאחוזת הספא על תנאי העסקה.
יובהר כי על כל ביטול של הזמנה להיעשות בכתב באמצעות אחת מהחלופות הבאות: שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: info@hspa.co.il או שליחת פקס למס' 089478833 או אישורו בכתב של הנציג הטלפוני לבקשת המזמין בפנייה טלפונית למרכז ההזמנות בטלפון: 08-9478800.

1. אורח שיבטל הזמנתו מרגע ביצוע ההזמנה עד שבוע לפני ההגעה יחוייב בדמי טיפול בסך 100 שקלים או ב-5% מערך העסקה, הנמוך מביניהם. אורח שיבטל הזמנתו 7 ימים ופחות לפני מועד האירוח יחויב בסך 25% מערך ההזמנה הכולל. אורח שיבטל הזמנתו 24 שעות ופחות לפני מועד האירוח יחוייב בסך 100%מערך ההזמנה הכולל.
2. במידה ואורח ביצע הזמנה ולא הגיע למלון ללא הודעת ביטול, במקרה כזה יחוייב האורח בסך 100% מהלילה הראשון יחיובו.
3. יולי, אוגוסט, חגים וארועים מיוחדים:
אורח שיבטל הזמנתו 21 ימים לפני מועד האירוח במלון ועד 7 ימים לפני מועד האירוח יחוייב בסך 25% מערך ההזמנה. במידה ויבטל האורח את ההזמנה בטווח של 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, יחוייב האורח בדמי טיפול בסך 100 ₪ או 5% מערך ההזמנה הכולל, הנמוך מביניהם. במידה וביטול ההזמנה ייעשה 7 ימים ופחות לפני מועד האירוח, במקרה זה יחוייב בסך 100% מהלילה הראשון יחיובו. 

כל שינוי בהזמנה, יתבצע מול מרכז ההזמנות של אחוזת הספא בלבד , בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו.
בקשה לביצוע שינויים בהזמנה שנעשתה באתר, ניתן להגיש באמצעות פניה בהודעה בכתב בלבד (בדואר רשום, בפקס או בדואר אלקטרוני) שתשלח אל מרכז ההזמנות של אחוזת הספא שכתובתו משה יתום 38 רחובות או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: info@hspa.co.il או באמצעות מס' פקס: 089478833 או באמצעות אישור בכתב של פרטי העסקה לאחר השינוי שישלח על ידי הנציג הטלפוני בהתאם לבקשת המזמין אשר פנה טלפונית למרכז ההזמנות של אחוזת הספא בטלפון: 089478800.
שינה המזמין את הזמנתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע לשינוי ההזמנה יהיה מועד קבלת המכתב ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הפקס במחלקת ההזמנות באחוזת הספא.
במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בישראל, ייחשב מועד השינוי יום העבודה הראשון שלאחריו.
לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב, חתום ומאושר בידי מרכז ההזמנות של אחוזת הספא .
המזמין יישא בעלויות כל שינוי מבוקש במרכיבי ההזמנה כפי שימסרו לו ממרכז ההזמנות של אחוזת הספא טרם ביצוע השינוי המבוקש.
מחירי השירותים המוצגים באתר משתנים מעת לעת.
במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים בפועל באחוזת הספא , המחיר במרכז ההזמנות הוא המחיר הקובע.
היה והשתנו מחירי השירותים כתוצאה מעליית מחירים, תחול עליית המחירים על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם קיבלו אישור סופי ובכתב מנציגי אחוזת הספא.

הזמנת טיפולים בימים א'-ה ' בין השעות 09:00-21:00
בימי ו'-ש,בין השעות 09:00-14:30
יתכנו שינויים במגוון הטיפולים ומחיריהם.
נא להגיע 15 דקות לפני מועד תחילת הטיפול.
על ביטול הטיפול 24 שעות מראש יחוייב ב- 50% ממחיר חבילת הספא, ביטול או שינוי של אחד מפרטי ההזמנה באותו יום ההגעה, יחוייב ב- 100% ממחיר הטיפול.
הכניסה למתחם הספא היא מגיל 18 ומעלה.
על חבילות הטיפולים אין כפל מבצעים והנחות נוספות.
כל המחירים כוללים מע"מ.
יש לחתום על הצהרת בריאות לפני השימוש במתקני הספא וקבלת טיפולים.
מתקני הספא בקומת הגג הינם מחוממים בעונת החורף אך לא מקורים, שימוש במתקני הגג זמינים על פי מזג האוויר ועל בסיס מקום פנוי.
מתקני הספא בקומת חדר האירועים פתוחים לאורחי הספא והמלון כאחד, על בסיס מקום פנוי ובמידה ואין אירוע פרטי.

 

1. אחוזת הספא זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים. המתפרסמים באתר בכל עת.
2. המחירים נקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.
3. במקום בו נקובים המחירים בדולרים יחושב התשלום על פי השער היציג שנקבע לאותו יום על ידי בנק ישראל.
4. שהות הרוכש במלון תחל מיום ההזמנה בשעה 15:00 ועד השעה 12:00 ביום העזיבה. ניתן להישאר באחוזה עד השעה 18:00, לשימוש חופשי במתקני האחוזה, על בסיס מקום פנוי ובמידה ואין אירוע פרטי במקום.
5. כל עזיבה לאחר שעות אלה, בכל ימות השבוע, מחייבת אישור של הנהלת המלון בלבד ותחוייב בתשלום.
6. אין כפל מבצעים.
7. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד. הזמנת חדרים ואירוח באחוזת הספא הינו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד.
8. מספר המקומות מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
אמיתות הנתונים ביצוע ההזמנה כאמור מחייב הכנסת נתונים, יש להקפיד על אמיתות הנתונים. אחוזת הספא אינה אחראית לטעות שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת המלון, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.
9. ההזמנה באתר הינה אישית, אי לכך לא ניתן לבצע מעל שתי הזמנות על אותו שם.
10. המחירים באתר הינם בשקלים ומיועדים לישראלים בלבד. הזמנת חופשה לתושבי חוץ, בעלי אזרחות זרה, במחיר דולרי/יורו, עפ"י מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה.

11. חל איסור מוחלט על הכנסות מזון ומשקאות מבחוץ.

12. חל איסור מוחלט על הכנסת מערכות שמע מכל סוג.

באתר יימצא מידע מטעם אחוזת הספא ומידע מטעם צדדים שלישיים. אין אחוזת הספא אחראית על תוכנו ומהותו של מידע ובכלל זה פרסומות המצויות באתר. כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של הרוכש ו/או מודפסות על ידי הרוכש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.
קישורים
האתר מכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן: "האתר המקושר").
אחוזת הספא מספקת קישורים אלה לנוחיות המשתמש באתר בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע באתר המקושר או באתרים המקושרים לאתר המקושר, לתוקפם וחוקיותם. היה והמשתמש החליט לגשת לאתרים אלו, המשתמש עושה זאת על אחריותו בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר hspa.co.ilבאתרים אחרים יש לפנות לאחוזת הספא לצורך קבלת אישור.
הגבלת אחריות
1. אחוזת הספא 38 בע"מ ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.
2. אחוזת הספא אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנה
3. אחוזת הספא לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי רוכש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
4. בכל שלב אחוזת הספא ניהול רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של הרוכש לכל חלק שהוא באתר.
שינויים באתר
אחוזת הספא תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו , הכל ללא צורך להודיע על כך לרוכש מראש.

יש לכם שאלה?

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם.

eat, dine & drink

Fill in your details and we’ll be in touch